STATUS OVER REGERINGENS FORSTÅELSESPAPIR

Af Stine Monrad Wæsel | 11. oktober 2022

Oversigt over gennemførte tiltag, ikke gennemførte tiltag og tiltag, der er til forhandling i forståelsespapiret mellem regeringen og dets støttepartier:

Klima og miljø

         
  Gennemført Ikke gennemført Til forhandling Titel og link Udestående lovimplementering
Klimalov med 2030-mål X     Aftale om klimalov: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2019/dec/klimalov  
2025-delmål X     Aftale om et indikativt

drivhusgasreduktionsmål for 2025: https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/maj/regeringen-indgaar-aftale-sammen-med-sf-radikale-venstre-og-enhedslisten-om-ambitioest-klimamaal-i-2025/

 
Ny infrastrukturaftale X     Aftale om Infrastrukturplan 2035: https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2021/aftale-om-infrastrukturplan-2035-aftale/ Flere anlægsprojekter vil potentielt kræve anlægslov.
Stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030   X      
Grøn vejtransportaftale X     Grøn omstilling af vejtransporten: https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/groen-vejtransportaftale-massiv-co2-reduktion-og-ambition-om-1-mio-groenne-biler-i-2030/ Stillingtagen til nationale ILUC-værdier eller lignende
Skærpede miljøzoner X     Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i

Udvikling: https://mim.dk/nyheder/2021/sep/ny-aftale-betyder-groennere-og-renere-byer/

Nulemissionszoner
Aftale om bæredygtig flytransport   X   Udspil: Grøn luftfart

for alle https://kefm.dk/Media/637997864399230594/groen%20luftfart_for_alle-a.pdf

 
Reduktionsmål for landbruget, jordreform, bæredygtig landbrugsproduktion mv. X     Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug: https://fvm.dk/landbrug/aftale-om-groen-omstilling-af-landbruget/ Fonden for Plantebaserede Fødevarer og implementering af den fælles landbrugspolitik 2023-27.
Klimahandlingsplan X     Klimahandlingsplan: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/dec/klimahandlingsplan-2020  
Højere afgifter på plast X     Finanslov 2020 og 2021  
Nye EU-klimamål X     https://www.eu.dk/da/temaer/klima-og-groen-omstilling/eus-klimamaal  
Natur- og biodiversitetspakke X     Aftale om natur og biodiversitetspakke: https://mim.dk/nyheder/2020/dec/ny-natur-og-biodiversitetspakke-klar-historisk-loeft-til-dansk-natur  
Grøn regnemodel X     Note: Regnemodellen ”GrønReform” er i gang med at blive lavet: https://dreamgruppen.dk/groenreform/  
Ny økologiplan   X   Note: EU-Kommissionen har præsenteret en økologiplan i 2021, som Danmark følger: https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2021/marts/ny-oekologiplan-fra-eu-kommissionen  
Handlingsplan for cirkulær økonomi og plastik X     Handlingsplan for cirkulær økonomi: https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/PDF_af_faktaark.pdf Ændring af lov om miljøbeskyttelse – indførsel af udvidet producentansvar for emballage.
Grøn affaldssektor X     Klimaplan for en grøn affaldssektor: https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/bred-politisk-aftale-sikrer-groen-affaldssektor-i-2030/ Kapitel 5 om mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding (omfattet af forlig). Dele af kapitel 4 om en stærk genanvendelsessektor. Hovedparten af kapitel 4 blev implementeret med lov L 898 af 21. juni 2022 (omfattet af forlig). Kapitel 3 om robust regulering af affaldsgebyret (omfattet af forlig).

Børn, unge og uddannelse

   
Minimumsnormeringer, styrket tilsyn og mere uddannet pædagogisk personale X     Aftale om minimumsnormeringer: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201206-ny-aftale-sikrer-minimumsnormeringer-et-styrket-tilsyn-og-mere-uddannet-paedagogisk-personale  
Nyt ydelsessystem og afskaffelse af kontanthjælpsloftet (bekæmpelse af børnefattigdom) X     Ydelseskommissionens rapport: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ydelseskommissionen/

 

Aftale om nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene: https://bm.dk/media/21100/aftale-om-nyt-kontanthjaelpssystem.pdf

 

Afskaffelse af kontanthjælpsloft og indførelse af indkomsttrappe. Lempeligere indkomstfradrag. Børnetillæg. Fritidstillæg. Afklaringsret. Tilskud til medicin. Ændrede ferieregler. Lempede pensionsregler. Ændring af formuegrænse. Pulje til understøttende følgeordninger til børns deltagelse i fritidsaktiviteter. Afskaffelse af boligstøtte ved forældrekøb. Kompensation for altale om ny reformpakke for dansk økonomi. Forlængelse af midlertidigt børnetilskud indtil den 1. januar 2024.
Aftale om nyt evaluerings- og bedømmelsessystem og aftale om nationale tests i folkeskolen X     Aftale om nationale tests: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/feb/200221-ny-aftale-skaber-tryghed-om-kvaliteten-af-elevernes-bedoemmelsesresultater  
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget X     https://www.regeringen.dk/nyheder/2019/regeringen-annullerer-omprioriteringsbidraget-paa-uddannelser/  
Finansiering til flere lære- og praktikpladser X     https://bm.dk/media/13865/trepartsaftale-om-ekstraordinaer-hjaelp-til-elever-og-laerlinge-samt-virksomheder-aub.pdf  
Ny meritreform     X Regeringens udspil: https://ufm.dk/publikationer/2022/flere-veje-nye-muligheder-et-nyt-og-forbedret-optagelsessystem-til-de-videregaende-uddannelser

 

 
Socialt taxameter på det statslige tilskud til fri- og privatskole X     Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark  
National handlingsplan for mental sundhed for unge   X      
Afskaffelse af uddannelsesloftet X     https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/dobbeltuddannelse  
Plan for bedre geografisk spredning af videregående uddannelser X     Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark  
Bedre adgang til ungdomsuddannelser i hele landet X     Aftale om Den Koordinerede

Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210610-ny-aftale-om-elevfordeling-bremser-polarisering–parallelsamfund-og-hjaelper-gymnasier

 
Aftale for VUC X     Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark  
Sikre at offentlige investeringer i forskning er mindst en pct. af BNP X     https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/hvad-er-forskning-innovation-og-udvikling/danske-forskningsmalsaetninger  

Velfærd og sundhed

   
Velfærdsaftale på ældreområdet X     Velfærdsaftale på ældreområdet: https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/dec/politisk-aftale-om-velfaerdsaftale-paa-aeldreomraadet/ Ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet (Udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet til flere kommuner).
Sundhedsreform X     Aftale om sundhedsreform: https://sum.dk/nyheder/2022/maj/bred-aftale-om-sundhedsreformen

 

Note: del om forebyggelse mangler forsat

Adgang til kommunale sundhedstilbud af høj kvalitet i hele landet gennem implementering af national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. Flere læger til almen praksis og bedre lægedækning. Styrket fordeling af uddannelsesstillinger i speciallægeuddannelsen til bl.a. lægedækningstruede områder. Praksispligt og en styrket fordeling af læger på tværs af landet. Særlig indsats for flere læger til områder med lægemangel. Bedre digital forældreadgang til børns sundhedsoplysninger. Selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejerskerne og udvidelse af jordemødrenes nuværende virksomhedsområde. Smidigere rammer for sundhedsforskning og mere information til patienter og forsøgspersoner i forbindelse med sundhedsforskning.
10-års plan for psykiatrien X     Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed: https://sum.dk/Media/637998818153312977/Psykiatriaftale_2022_FinalVersion.pdf  
Evaluering af handicapområdet X     Afrapportering af evalueringen af det specialiserede socialområde: https://sm.dk/publikationer/2022/maj/afrapportering-af-evalueringen-af-det-specialiserede-socialomraade

 

Forhandlinger på området er i gang med følgende udspil fra regeringen: https://sm.dk/publikationer/2022/maj/et-liv-med-ligevaerdige-muligheder

 
Bedre mulighed for uddannelse for unge med handicap X     Aftale om samlet indsats for elever og studerende med

handicap på ungdomsuddannelserne og på de videregående

uddannelser: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210510-ny-aftale-om-indsats-for-elever-og-studerende-med-handicap

 
Gratis tandpleje for socialt udsatte X     Finanslov 2020: https://sum.dk/Media/0/8/Tandpleje%20til%20socialt%20udsatte%20faktaark.pdf  
Opgør med kviklån X     Aftale om opgør med kviklån: https://em.dk/aftaler-og-udspil/2019/aftale-om-et-opgoer-med-kviklaan/  
Flere midler til indsatsen for hjemløse X     Finanslov 2020 og 2021  
Forbud mod profit på velfærd på private

daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder

  X      
Give stofmisbrugere ID-kort   X      
Præcisering af regler om utryghedsskabende lejre X     Enighed om reglerne om utryghedsskabende lejre

: https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/aftalepartier-enige-om-praecisering-af-regler-om-utryghedsskabende-lejre/

 
Ny samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse X     Enighed om indførelse af ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/09/Enighed-om-indfoersel-af-ny-samtykkebaseret-voldtaegtsbestemmelse.pdf  

Økonomi og erhverv

   
Offentlig ret til at gå fra deltid til fuldtid X     https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2830-danske-regioner-sygeplejersker-skal-have-ret-til-at-ga-pa-fuldtid.html  
Midler til nedbringelse af sygefraværet i den offentlige sektor X     https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2019/11/100-millioner-kroner-skal-reducere-og-forebygge-sygefravaer/  
Beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats af ufaglærte X     Aftale om styrket opkvalificering: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/10/aftale-over-100-millioner-kroner-til-opkvalificering/ og https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/6/ekstra-rygstoed-til-ufaglaerte-og-ledige-med-aftaler-om-styrkede-opkvalificeringsmuligheder/  
Ret til tidlig pension X     Ny ret til tidlig pension: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ret-til-tidlig-pension/ Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget
Tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger X     https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l76/20191_l76_som_fremsat.htm  
Lettere adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft X     Styrket international rekruttering på rimelige

arbejdsvilkår og målrettet mangel på

arbejdskraft: https://fm.dk/media/25801/aftaletekst_styrket-international-rekruttering-paa-rimelige-arbejdsvilkaar-og-maalrettet-mangel-paa-arbejdskraft_a.pdf

 

Note: Er en del af aftalen om Danmark Kan Mere I; dog er der ikke endnu fundet flertal, hvorfor regeringen agter at stille et lovforslag om dette, som de håber at finde et flertal for inden. Lovforslaget er endnu ikke stillet

Forslag om en ny midlertidig supplerende beløbsordning til håndtering af mangel på arbejdskraft i de nærmest kommende år. Forslag om udvidelse af fast track-ordningen. Forslag om automatisk jobsøgningsophold til visse udenlandske studerende. Forslag om udvidelse af positivlisten for personer med en videregående uddannelse. Forslag om udvidelse af Startup Denmark-ordningen.
Flere permanente midler til Arbejdstilsynet og forhøjet erstatningssummer ved arbejdsskader X     https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/12/regeringen-og-arbejdsmarkedets-parter-er-enige-om-nye-maal-for-arbejdsmiljoeet/, https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/02/134-mio-kr-til-bedre-arbejdsmiljoe-i-udvalgte-brancher/ og Finanslov 2020 Forenklinger af opfølgning i skærpet tilsyn.
Styrke indsats mod social dumping X     Finanslov 2020 og 2021  
Kritisk gennemgang af udvalgte reformer på beskæftigelsesområdet, herunder førtidspensionsreformen og fleksjob X     https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/kritisk-gennemgang-af-reform-af-foertidspension-og-fleksjob/  
Opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger X     Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger: https://www.trm.dk/nyheder/2020/ny-aftale-sikrer-effektivt-opgoer-med-kortsigtede-boligspekulanter/  
Flere almene boliger ved nybyggerier i hele landet X     Aftale om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed: https://www.regeringen.dk/nyheder/2021/politisk-aftale-om-10-mia-kroner-til-fonden-for-blandede-byer/

 

Note: der er også indgået en aftale med Københavns Kommune om at øge andelen af almene boliger til 40 procent i nye boligområder: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-aftale-skal-sikre-flere-almene-boliger-i-kobenhavns-kommune?publisherId=13560322&releaseId=13654072

Lov om ændring af byggeloven (betingede byggetilladelser mv.).
Opgør med låneudfordringerne i landdistrikterne X     https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/maj/nye-initiativer-tager-et-opgoer-med-laaneudfordringerne-i-landdistrikterne/  
Sikre demokratisk ejerskab af kritisk infrastruktur   X   Note: En ekspertarbejdsgruppe, der har set på forholdene for demokratiske virksomheder i Danmark, har afleveret sine anbefalinger til erhvervsministeren: https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/juni/her-er-anbefalingerne-som-skal-forbedre-forholdene-for-demokratiske-virksomheder/

 

 

Udlændinge og integration

   
Nyt asylsystem     X Udspil er ikke offentliggjort.  
Løft af Afrika ved EU’s budgetforhandlinger X     Global Gateway: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_da  
Årlig integrationshandlingsplan X     https://uim.dk/publikationer/regeringens-integrationshandlingsplan-2020/@@download/publication  
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) videreføres og styrkes X     https://uim.dk/nyheder/2021/2021-01/regeringen-og-arbejdsmarkedets-parter-enige-om-styrkelse-af-integrationsgrunduddannelsen  
Sikring af adgang til uddannelse over ungdomsuddannelsesniveau for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus X     https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l115/20201_l115_som_fremsat.pdf  
Nye krav for familiesammenføring med børn X     https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l43/index.htm  
Nyt udrejsecenter for børnefamilier X     Politisk forståelse: Børnene skal ud af Sjælsmark og have bedre forhold: https://www.regeringen.dk/nyheder/2019/boernefamilier-ud-af-sjaelsmark/  
Genoptage Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge X     Finanslov 2020 og 2021: https://uim.dk/nyheder/2020/2020-08/danmark-tager-200-kvoteflygtninge-fra-rwanda  
Nyt udrejsecenter til udvisningsdømte   X      

Demokrati og institutioner

   
Reform af den offentlige sektor (bl.a. afbureaukratisering og flerårige budgetter)   X   Udspil: Danmark Kan Mere III https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/danmark-kan-mere-iii-bedre-uddannelser-og-mere-velfaerd/

 

Reformkommissionen, ledet af Nina Smith, præsenterede i foråret 2022 sine første anbefalinger: https://reformkommissionen.dk/nyheder/reformkommissionen-praesenterer-sine-foerste-anbefalinger/

 

Tre ekspertgrupper præsenterede i september 2022 sine anbefalinger til en ny ældrelov: https://sm.dk/Media/637979577421731450/Afrapportering_En_aeldrepleje_med_tid_til_omsorg_2022_t.pdf

 

 
Styrke skattekontrollen og skattevæsnet X     En styrket skattekontrol etape 1: https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/pressemeddelelser/alle-folketingets-partier-indgaar-aftale-om-styrket-skattekontrol/

En styrket skattekontrol etape 2: https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/pressemeddelelser/skattekontrollen-styrkes-alle-folketingets-partier-bag-staerkere-skattekontrol/

En styrket skattekontrol etape 3:

https://www.skm.dk/media/10999/aftaletekst-forhandlinger-om-styrket-skattekontrol-etape-3.pdf

Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af regeringens reform af skattekontrollen.
Igangsætte et udredningsarbejde, der skal anbefale tiltag, som kan styrke tilliden til de demokratiske institutioner   X   Note: Der er igangsat et større udredningsarbejde via projektet ”Magtudredningen – En analyse af demokrati og magt i Danmark”: https://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/afsluttede-forskningsprojekter/det-danske-magtudregningsprojekt

 

Projektet samarbejder bl.a. med Demokratikommissionen.

 
Ny medieaftale (og mulighed for at streamingtjenester bidrager mere til danskproduceret indhold) X     Medieaftale for 2022-2025: Den demokratiske samtale skal styrkes: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/medieaftale-styrker-den-demokratiske-samtale Streamingtjenester skal yde et kulturbidrag.
Flere midler til public service X     Finanslov 2020 og 2021: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/aftale-annullerer-dr-besparelser og https://kum.dk/aktuelt/nyheder/regeringen-vil-skabe-ro-om-drs-oekonomi  
Aftale om, at en regering ikke selv kan beslutte at nedlægge en kommission X     https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l172/20201_l172_som_fremsat.htm  

 

Scroll to Top