Regeringens plan

Af Sune Wæsel | 23. september 2022

“På det første møde i folketingsåret afgiver statsministeren en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger.”

Sådan lyder grundlovens §38, som beskriver det, vi kender som åbningstalen. Sammen med åbningstalen den 4. oktober kl. 12 fremlægger regeringen en ”skriftlig redegørelse” – i daglig tale ”lovkataloget”. Det er regeringens plan for det kommende folketingsår med en oplistning af de lovforslag som hvert ministerium forventes at fremsætte.
Vi har kigget lidt på hvilke love, der er på vej, og her er vores bud på, hvad der som minimum er med i det kommende lovkatalog.

LOVFORSLAG I HØRING – 2022/2023

Justitsministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om ændring af databeskyttelsesloven (Tilpasning af indsigtsadgang hos Folketingets Ombudsmand)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66684

Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og forældelsesloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om
aktindsigt m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66642

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Undtagelse af belønningsbaseret crowdfunding, ændring af Indsamlingsnævnets
sammensætning, øgede kontrolmuligheder m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66640

Lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Undtagelse af belønningsbaseret crowdfunding, ændring af Indsamlingsnævnets sammensætning, øgede
kontrolmuligheder m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66640

Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og forældelsesloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt
m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66642

 

Forsvarsministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lovforslag om ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for at møde til Forsvarets Dag under helt særlige forhold) m.v.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66670

Lovforslag om ændring af militær retsplejelov (Styrkelse af mulighederne for at pågribe personel, der er narkopåvirket i tjenesten)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66672

 

Erhvervsministeriet

Skal træde i kraft 15.11.2022

Lov om ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere og lov om markedsføring
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66636

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Implementering af mobilitetsdirektivet samt skærpelse af sanktionsmulighederne for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66663

Lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 2)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66610

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love (Ansvarsudvalg samt egnethed og hæderlighed)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66612

Skal træde i kraft 02.04.2023

Lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 1)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66577

Skal træde i kraft 25.06.2023

Lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66624

Skal træde i kraft 01.07.2023

Lov om forsikringsvirksomhed

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66692

 

Skatteministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og ligningsloven

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66673

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af
lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66622

Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, afskrivningsloven, investorfradragsloven og forskellige andre love
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66615

Lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af
bekæmpelsesmidler og forskellige andre
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66593

Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Begrænset skattepligt ved udøvelse af aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66566

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det
maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66545

Skal træde i kraft 01.07.2023

Lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og
skatteindberetningsloven (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af
regeringens reform af skattekontrollen)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66544

 

Klima-, Energi- & Forsyningsministeriet

Lovforslag om ændring af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, udligning af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og registrering af data for el-producerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66619

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om ændring af lov om gasforsyning (justering af reglerne for myndighedsbetaling)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66742

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (Power-to-X), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66651

Lov om ændring af lov om gasforsyning, og lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af Energinet, CO2-lagring m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66652

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og om ophævelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66641

Lov om fremme af udfasning af fossile brændsler og reduktion af drivhusgasudledninger
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66644

Skal træde i kraft 01.02.2023

Lov om ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandforsyning m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber (Lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.) Bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66598

 

Fødevarer-, Landbrugs- og Fiskeriministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lovforslag om lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66523

 

Miljøministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66565

Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Nulemissionszoner, m.v.)

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66540

 

Transportministeriet

Lov om ændring af færdselsloven (Indførelse af ledsaget rutinekørsel som led i ny
køreuddannelse)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66634

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om ændring af færdselsloven (Undtagelse til hegningspligt i områder med
udsatte dyr og ophævelse af særlige regler om sluttet optog m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66653

Forslag til lov om tid

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66621

 

Lov om ændring af lov om private fællesveje (Kabler m.v. til brug for elektroniske
kommunikationsnet)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66589

Lov om ændring af af jernbaneloven og lov om DSB (Revision af reglerne på
jernbaneområdet)

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66600

 

Indenrigs- og boligministeriet

Lov om ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (Nye bundgrænser for offentlig partistøtte m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66595

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om ændring af lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. (Forsøgsordning for udvidet vintercampering)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66579

Lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (Fremme af vedvarende energi i planlægningen, herunder
effektivisering af klagesagsbehandling)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66637

Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ændring af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66575

Lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger (Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger, tilbudspligt ved kontrolskifte, forsøg med undladelse af beløbsopkrævning ved nævnene samt rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66576

Lov om ændring af byggeloven (betingede byggetilladelser m.v.)

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66567

 

Social- og Ældreministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med
et socialt frikort)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66609

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov
om social service (Udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af
bofællesskaber m.v.)

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66524

Skal træde i kraft 01.07.2023

Lov om ændring af lov om social service (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed)

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66561

 

Beskæftigelsesministeriet

Skal træde i kraft 18.12.2022

Lovforslag, der forlænger retten til uddannelse inden for en pulje, for ledige fra
mink- eller følgeerhverv, til 2023
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66741

Lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66741

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lovforslag om forlængelse af det midlertidige børnetilskud for 2023

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66701

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66690

Lov om ændring af barselsudligningsloven og barselsloven

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66685

Lovforslag, der udmønter “Anden delaftale om nytænkning af
beskæftigelsesindsatsen” m.v.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66717

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, udlændingeloven og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66694

Erhvervssygdomsudvalgets sammensætning ved behandlingen af veteransager om psykisk sygdom
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66528

Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser (Udmøntning af Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66573

Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (Udmøntning af DA og FH’s aftale om principper for justering af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66548

Skal træde i kraft 01.01.2024

Lov om krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for ansatte

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66585

 

Sundhedsministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven m.m.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66647

Udkast til autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven og apotekerloven

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66645

Skal træde i kraft 01.01.2024

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop).
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66646

 

Børne- og Undervisningsministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lovforslag om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Permanentgørelse af Team Danmark-ordning)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66533

Lov om ændring af AUB-loven og erhvervsuddannelsesloven (Pensionsrefusion, AUB-bidrag, VEU-bidrag, modelparametre, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet m.v.)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66530

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Etablering af mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium og mulighed for fastlæggelse af kapacitetsloft på Europaskolen)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66557

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Forslag til lov om ændring af lov om aktiviteter i det ydre rum (Begrænsning af ikkestatslige større raketopsendelser og ikke- statslige opsendelser af rumgenstande)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66706

Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og forskellige andre love
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66597

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Lov om etnisk ligebehandling (Ændring af godtgørelsesniveauet ved forskelsbehandling i nattelivet)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66659

Lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66662

 

Kultur- og kirkeministeriet

Skal træde i kraft 01.01.2023

Forslag til Lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansksproget indhold (Kulturbidragsloven)
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66689

Lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66649

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66625

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og lov om mediestøtte
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66617

Scroll to Top